Saturday, June 7, 2014

Bone-D'haka Po`the-বনে ঢাকা পথে-Walking in the Woods


The original in the Bengali script is followed by two Roman transcriptions and then by a translation into English.




Sunbeams on a Forest Pathway, Smoky Mountains, U.S.A.
Source: https://www.facebook.com/GreatSmokyMountainsNPS

    

বনে ঢাকা পথে 

বনে ঢাকা পাহাড়ী পথে,
হেঁটে হেঁটে দেখি
পাতার ফাঁক দিয়ে পড়েছে আলো,
স্বর্গ থেকে যেন এসেছে দূত৷

চুপ করে দেখলাম কিছুক্ষণ৷
শ্বাস ফেলে, খুশি মনে চললাম আবার,
গঙ্গার স্রোতে চান করে, যে ভাবে
কোনো ক্লান্ত পাপী খালাস পেয়ে ওঠে৷

মঙ্গলবার, ৩রা জুন, ২০১৪ খ্রি
ব্রুক্লিন, নিউয়র্ক
---------------------------------------------------------
  
Banē Ḍhākā Pathē

Banē ḍhākā pāhāṛī pathē,
hēm̐ṭē hēm̐ṭē dēkhi
pātāra phām̐ka diẏē paṛēchē ālō,
sbarga thēkē yēna ēsēchē dūta.

Cupa karē dēkhalāma kichukṣaṇa.
Śbāsa phēlē, khuśi manē calalāma ābāra,
Gaṅgāra srōtē cāna karē, yē bhābē
kōnō klānta pāpī khālāsa pēẏē ōṭhē.

Maṅgalabāra, 3rā Juna, 2014 Khri
Bruklina, Ni'uẏarka
---------------------------------------------------------

Bone-D'haka Po`the
   
Bone-d'haka pahar'i po`the,
he~t'e he~t'e dekhi
patar pha~k die por'eche alo,
xo`rgo theke je`no exeche dut.

Cup kore dekhlam kichukkhon.
Xax phele, khuxi mone collam abar,
Go`ngar srote can kore, je bhabe,
kono klanto papi khalax pe-e ot'he.

Mongolbar, 3ra Jun, 2014 Khri.
Bruklin, Niu Io`rk

---------------------------------------------------------
     
Walking in the Woods
     
Walking in the woods, I saw
the sunbeams shafting down,
like messengers from paradise.

I watched the silent show awhile,
and walked away in grace,
as might a weary sinner, who
has bathed in holy waters.

2014 June 7th, Sat.
Brooklyn, New York

  

No comments: