Saturday, October 10, 2015

Dine O Rate—দিনে ও রাতে—Day and Night

 
The verses in the beautiful, traditional Bengali script
are followed by two transcriptions into Roman letters.
After these, there is a translation into English.
  
দিনে ও রাতে
  
বসিয়া বসিয়া ভাবি, কি করিব হায়!
বুকের মাঝে আতঙ্ক, চারি দিকে ভয়৷
দেখিতে দেখিতে আসিল সন্ধ্যা প্রায়৷
আকাশে, ক্রমশ দিনের আলোর ক্ষয়৷

ঝিমিয়া ঝিমিযা, শুইয়া পড়ি খাটে৷
ঘুমের স্রোতে, ভাসিয়া চলিয়া যাই৷
জানি না, কি পড়িলাম, সপ্নর পাঠে,
তরঙ্গ পার হইয়া, কোন ঘাটে পাইলাম ঠাই৷

দাঁড়াইয়া উঠি যখন, রাতের নিশিতে,
শিহরিয়া শুনি তখন শৃগালের ডাক৷
রাতের শীতল হাওয়া বহিছে বাহিরে৷
জানালা দিয়া দেখি, তারার ঝাঁক৷

কুটির হইতে, রাতের রাস্তা দিয়া চলি৷
দিগন্তে ডুবিতেছে চাঁদ, রক্তমাখা৷
গাছের পাতার, পায়ের আওয়াজ শুনি৷
আসি শেষে নদীর তীরে, কুয়াশায় ঢাকা৷

দাঁড়াইয়া শুনি নদীর গুপ্ত বহন৷
মনে হয় যেন জিবনের গতি৷
ফিরে চলি বাড়ির দিকে যখন,
ভিজা পাতায় দেখি দুরের তারার জ্যোতি৷

শনিবার, ১০ই অক্টোবর, ২০১৫ খ্রি
ব্রুক্লিন, নিউয়র্ক
--------------------------------------------------------

Dine O Rate  (transcription 1: follows pronunciation)
   
(For a summary of the transcription scheme used here, please see the the preface to the post at  Bharot Xadhin (India Free). )
 
Boxia boxia bhabi, ki koribo hae!
Buker majhe atonko, cari dike bho`e.
Dekhite dekhite, axilo xondha prae.
Akaxe, kromoxo diner alor kho`e.

Jhimia jhimia, xuia pori khat’e.
Ghumer srote, bhaxia colia jai.
Jani na ki por’ilam xo`pner pat’he,
to`ro`ngo par hoia, kon ghat`e pailam t’hai.

Dar’ia ut’hi jo`khon, rater nixite,
Xihoria to`khon xuni srigaler dak.
Rater xito`l haoa bohiche bahire.
Janala dia dekhi, tarar jha~k.

Kut’ir hoite, rater rasta dia coli.
Digo`nte d’ubiteche ca~d, ro`kto-makha.
Gacher patar, paer aoaj xuni.
Axi xexe nodir tire, ku~axae-d’haka.

Dar’aia xuni nodir gupto bo`hon.
Mone ho`e je`no jibo`ner goti.
Phire coli bar’ir dike jo`khon,
Bhija patae dekhi durer tarar joti.
 
Xonibar, 10-oi O`kt’obar, 2015 khri.
Bruklin, Niu Io`rk
--------------------------------------------------------

Dinē ō Rātē  (transcription 2: follows traditional spelling)

This is the "machine transcription" for Bengali that is available 
(along with "machine translations" that are not yet palatable) at 
https://translate.google.com/ .  I have edited that lightly to remove 
the "a" letters that are silent in current spoken Bengali. These are 
implicit in the traditional script but are made explicit in the machine 
transcription.  I have also added periods (full stops).

Basiẏā basiẏā bhābi, ki kariba hāẏ!
Bukēr mājhē ātaṅka, cāri dikē bhaẏ.
Dēkhitē dēkhitē āsila sandhyā prāẏ.
Ākāśē, kramaśa dinēra ālōra kṣaẏ.

Jhimiẏā jhimiyā, śuiẏā paṛi khāṭē.
Ghumēr srōtē, bhāsiẏā caliẏā yā'i.
Jāni nā, ki paṛilām, sapnar pāṭhē,
taraṅga pār ha'iẏā, kōn ghāṭē pā'ilām ṭhā'i

Dām̐ṛā'iẏā uṭhi yakhan, rātēr niśitē,
śihariẏā śuni takhan śr̥gālēr ḍāk.
Rātēr śītal hā'ōẏā bahichē bāhirē.
Jānālā diẏā dēkhi, tārār jhām̐k.

Kuṭir ha'itē, rātēr rāstā diẏā cali
Digantē ḍubitēchē cām̐d, raktamākhā
Gāchēr pātār, pāẏēra ā'ōẏāja śuni.
Āsi śēṣē nadīr tīrē, kuẏāśāẏ ḍhākā.

Dām̐ṛā'iẏā śuni nadīr gupta bahan.
Manē haẏ yēna jibanēr gati.
Phirē cali bāṛir dikē yakhan,
bhijā pātāẏ dēkhi durēr tārār jyōti.

Śanibār, 10i Akṭōbar, 2015 khri
Bruklin, Ni'uẏark
--------------------------------------------------------
 
Day and Night  (translation into English)

Dine O Rate (literally: in the day and in the night)


I sit and ponder. What to do?
There's fear within and all around.
The evening comes apace.
The sky is drained of light.

I doze and lie down on the bed.
I am carried away on the stream of sleep.
I do not know what I read in the book of dreams,
What shore I reach on crossing over the waves.

On rising up, in the dark of the night,
I shiver and hear the jackals' call.
The cold wind is blowing through the night.
I see, through the window, a swarm of stars.

I leave the house to walk the road of night.
I see the setting of the bloodstained moon.
I hear the sounds of footfalls and of leaves,
And come at last to the mist-draped river's shore.

I stand and hear the river's hidden flow.
It seems to be the rushing course of life.
On walking back towards my home, I see
The starlight on the dark and dew-clad leaves.

Saturday, 10th October, 2015 
Brooklyn, New York
  

No comments: