Saturday, June 6, 2015

Phirechi Abar—ফিরেছি আবার—Returned Again

 
Because of end-of-term pressures from my job,  I could not do my usual transcription into Roman letters and the translation into English.  I have included Google's machine transcription and translation, available at http://google.com/translate.

Google's machine transcription faithfully reproduces the traditional Bengali spelling. This could help speakers of other Indo-Aryan languages decipher the content. It might also help those with some knowledge of Sanskrit.

The transcription might, however, cause readers not familiar with Bengali to mispronounce the words. This could still result in a sort of archaic, vowel-rich pronunciation that is musical and enjoyable. 
   
Note added (2015-07-12):  I have now lightly edited Google's "machine transcription" to remove the unnecessary short a's. These have long ceased to be pronounced.  In this piece, these not-pronounced short a's were almost all at the ends of words. 

I also had to add one short a, within a word (the second a in baẏas). 
  
Note that all short a's should, in this transcription, be pronounced as a rounded vowel, intermediate in  duration between the standard British pronunciations of the vowels in the words "pot" and "fall".  
  
Some other points on pronunciation should be borne in mind for this transcription scheme.  One of these is the merging, in standard spoken Bengali, of the three unvoiced sibilant sounds (the letters for which, ś, ṣ and s, are still preserved in the spelling) into what is usually represented by the sh cluster in English spelling.   
  
Please see the "Note on the Machine Transcription" at the very end of the post at http://thedailypoet.blogspot.com/2015/07/beside-seaxagor-tire-sagar-tire.html .
  
To conform to standard English usage, I have also added capitalization to proper names, and (where preceding periods had been left out by the machine transcription) at the start of sentences.

Turning next to Google's machine translation—it is far from the best, being often hilariously off.  But it will have to do for now.

With apologies,

Arjun

----------------------------------------------------

ফিরেছি আবার
  
বলেছিলে যা, চোখের ইশারায়,
সেটা সত্যি কি না মিথ্যে,
জানি না, জানি না, তবুও
রয়েছে জানবার ইচ্ছে৷
  
******
    
কতদিন, কত বছর ধরে, তোমাকে
দেখেছি দূর থেকে৷
কত চাহন, কত সুখের আশা
রয়ে গেছে এই বুকে৷
  
মাঝে মাঝে ক্ষনিকের মিলন,
হঠাৎ নিকটে দেখা৷
যা বলার ছিল, হয় নি বলা,
নিমেষের চোখাচোখি ছারা৷
  
দেখেছ কি তখন, চোখের ঝিলিকে,
পুরোনো প্রেমের আগুন?
মনে হয়েছে, আঁখির লোকানো ভাষায়,
তুমিও বলেছ কিছু৷
          
বয়্স বেড়েছে৷ প্রেমের সময়
মনে হয় কেটে গেছে কবে৷
তবুও দেখা হলে, মনে পড়ে আবার
প্রথম দেখা হয়েছিল যবে৷

****** 
  
শহর ছেড়ে, গিয়েছিলাম দূরে৷
ভেবেছিলাম, পাবো ক্ষমা৷
পাই নি, পাই নি৷ ভুলি নি তোমাকে,
চিরকালের প্রিয়তমা৷
   
তুমি আর আমি হেঁটেছি পাসে,
সপ্নর জগতে শুধু৷
হেসেছি সেখানে তোমার সঙ্গে,
চেখেছি প্রেমের মধু৷

সপ্ন কবে যে বাস্তব হবে,
জানি না, জানি না, হায়!
তোমার খোঁজে, এসেছি আবার
সপ্ন যেখানে যায়৷
   
কতদিন, কত বছর ধরে,
দেখেছি তোমাকে দূরে৷
ফিরেছি আবার, পুরোনো মহলে,
দূর দিগন্ত ঘুরে৷

******  
  
বলেছিলে যা, চোখের ইঙ্গিতে,
সেটা সত্যি কি না মিথ্যে,
জানি না, জানি না, তবুও
রয়েছে জানবার ইচ্ছে৷ 
  
সকাল ১০:২৩, শনিবার ৬ জুন, ২০১৫ খ্রি
বেন্সন্হার্স্ট, ব্রুক্লিন, নিউয়র্ক 

----------------------------------------------------

Phirēchi  Ābār

Balēchilē yā, cōkhēr iśārāẏ,
sēṭā satyi ki nā mithyē,
jāni nā, jāni nā, tabu'ō
raẏēchē jānbār icchē.

******

Katadin, kata bachar dharē, tōmākē
dēkhēchi dūr thēkē.
Kata cāhan, kata sukhēr āśā
raẏē gēchē ē'i bukē.

Mājhē mājhē kṣanikēr milan,
haṭhāṯ nikaṭē dēkhā.
Yā balār chila, haẏē ni balā,
nimēṣēr cōkhācōkhi chārā.

Dēkhēcha ki takhan, cōkhēr jhilikē,
purōnō prēmēr āgun?
Manē haẏēchē, ām̐khir lōkānō bhāṣāẏ,
tumi'ō balēcha kichu.
   
Baẏas bēṛēchē.  Prēmēr samaẏ
manē haẏ kēṭē gēchē kabē.
Tabu'ō dēkhā halē, manē paṛē ābār
pratham dēkhā haẏēchila yabē.
 
******
 
Śahar chēṛē, giẏēchilām dūrē.
Bhēbēchilām, pābō kṣamā.
Pā'i ni, pā'i ni.  Bhuli ni tōmākē,
cirakālēr priẏatamā.
 
Tumi ār āmi hēm̐ṭēchi pāsē,
sapnar jagatē śudhu.
Hēsēchi sēkhānē tōmār saṅgē,
cēkhēchi prēmēr madhu.

Sapna kabē yē bāstab habē,
jāni nā, jāni nā, hāẏ!
Tōmār khōm̐jē, ēsēchi ābār
sapna yēkhānē yāẏ.
 
Katadin, kata bachar dharē,
dēkhēchi tōmākē dūrē.
Phirēchi ābār, purōnō mahalē,
dūr diganta ghurē.

*******
 
Balēchilē yā, cōkhēr iṅgitē,
sēṭā satyi ki nā mithyē,
jāni nā, jāni nā, tabu'ō
raẏēchē jānbār icchē.

Sakāl 10:23, Śanibār 6 Jun, 2015 Khri
Bēnsanhārsṭ, Bruklin, Ni'uẏark

----------------------------------------------------

Returned again

That said, the eyes of the hinting,
What is true is false,
I do not know, I do not know, but
There is the desire to know.

*******

How long, how many years, you
Seen from a distance.
Desiring much, much happiness hope
The chest remained.

Sometimes momentarily reconciled,
Suddenly appeared near.
That is to say, not to say,
Referred without moments.

What he saw, the eye jhilike,
Love the old fire?
It seems, hidden in the eye,
You said something.
       
Increased age. Love Time
When it is cut.
Yet when you meet, remember again
Can first met.

*******
 
Out of the city, and went away.
When I was forgiven.
I did not, could not. I have not forgotten,
Love forever.
 
I walked close to you,
Only in the world of dreams.
Laughed with you there,
Cekhechi love honey.

When will that dream real,
I do not know, I do not know, alas!
Your looks, come again
Where dreams are.
 
How long, how many years,
I have seen far away.
Returned again, the old quarters,
Around the horizon.

******
 
That said, a hint of the eyes,
What is true is false,
I do not know, I do not know, but
There is the desire to know.

10:23 morning, Saturday, June 6, 2015
Bensanharst, Bruklin, New York
  

No comments: